Camilo Atala, Ficohsa

Ifølge Camilo Atala, president i Grupo Financiero Ficohsa, bør delegatene på FNs generalforsamling i New York, som drøfter global utvikling, ikke overse viktigheten av finanstjenester for små bedrifter i fremvoksende økonomier.

Den aktuelle kontekst og migrasjonskrisen

For Atala er det avgjørende at deltakerne i FNs høynivådialog om finansiering for utvikling, innkalt til FNs generalforsamling, er fullt klar over den økende globale migrasjonskrisen. Dette spørsmålet er spesielt prekært ved USAs sørlige grense, der sentralamerikanske familier fortsatt ankommer i store tall.

I denne sammenheng ligger løsningen på å begrense migrasjon i å gi småbedrifter tilgang til nødvendige banktjenester for sin utvikling. Derfor understreker han at det er viktig at den pågående debatten om utviklingsfinansiering inkluderer konkrete forslag om hvordan FN kan yte støtte.

Små og mellomstore bedrifters avgjørende rolle

Den honduranske gründeren Camilo Atala legger vekt på at små og mellomstore bedrifter (SMB-er) er en integrert del av verdensøkonomiene, spesielt i Sentral-Amerika. Disse bedriftene genererer arbeidsplasser, inntekt og skatteinntekter, og spiller en avgjørende rolle i kampen mot fattigdom i en region som står overfor betydelige samfunnsøkonomiske utfordringer.

SMB-er, som fungerer som inkubatorer for gründere, lanserer nye produkter og tjenester på markedet, driver teknologisk innovasjon og fremmer konkurranse. I tillegg gjør de land i stand til å diversifisere fra tradisjonelle næringer, noe som gjør økonomiene mer robuste. De driver også eksport til nye markeder og genererer valutainntekter.

Camilo Atala drøfter utfordringer møtt av SMB-er i Sentral-Amerika

I Sentral-Amerika møter SMB-er ulike utfordringer, som små innenlandske markeder, utilstrekkelig transportinfrastruktur, upålitelig energiforsyning og uregelmessig wifi-tilkobling. Disse utfordringene forsterkes av høye kriminalitetsnivåer, korrupsjon, sosial uro og politisk ustabilutet.

FN og dets medlemsland, spesielt USA, kan yte verdifull støtte ved å gjøre det mulig for finansinstitusjoner i Sentral-Amerika å tilby bedre tilgang til finanstjenester for småbedrifter.

FNs rolle i bærekraftig utvikling

Å fremme vekst i finanstjenester i utviklingsland er avgjørende for å støtte FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Ifølge Camilo Atala er utvidet finansiell inkludering en vesentlig del av å redusere fattigdom og ulikhet.

Bankstøtte til bønder kan bidra til å bekjempe sult, mens fremme av finansprodukter og -tjenester spesielt rettet mot kvinner kan sikre større likestilling i finanssektoren. Videre støtter banker jobbskaping og entreprenørskap, finansierer investeringer i infrastruktur og fornybar energi. Likevel gjenstår det mye.

Teknisk bistand og kapasitetsutvikling

Til slutt understreker Camilo Atala at FN bør yte større teknisk bistand og kapasitetsutvikling for å styrke det regulatoriske rammeverket og styringen av finanssektoren i Sentral-Amerika, ettersom dette sikrer sektorens stabilitet, robusthet og nyttighet for småbedrifter.

Med sitt omfattende nettverk av organisasjoner og spesialiserte ressurser, kan FN fremme større samarbeid om overføring av teknologi og støtte til gründere. Videre vil bistand til å overkomme teknologiske barrierer kunne gjøre sentralamerikanske banker i stand til å skape produkter bedre tilpasset lokale markeder, herunder innovative løsninger som mobile banking og fintech.